Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015

Προ-Χριστουγεννιάτικα...


Image result for παραβολή του δείπνου εικόνες 


Αποστολικό Ανάγνωσμα: Επιστολή Παύλου προς Κολασσαείς κεφ. γ 4-11

4 ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.
5 Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, 6 δι' ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, 7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· 8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· 9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ 10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, 11 ὅπου οὐκ ἔνι ῞Ελλην καὶ ᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.

Με τ' αναγνώσματα της ημέρας, καλούμεθα να νιώσουμε από τώρα την παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας. Καλούμεθα να μην περιμένουμε τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά να τη φέρουμε εμείς, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες. Αφήνοντας, δηλαδή την καρδιά μας, στην αγάπη του Χριστού, και καταργώντας την οργή, τον θυμό, την κακία, την βλασφημία και την αισχρολογία από τις κουβέντες και την σκέψη μας. Χωρίς υποκρισία και χωρίς ψέμμα, αλλά   ν' αποβάλλουμε  την υστεροβουλία από τον τρόπο μας στ' αλήθεια, και να ομοιωθούμε προς τον Χριστό, που δεν ξεχωρίζει τα πλάσματα του, και που -σε όλα- φέρεται όμοια, και όλα-γι' αυτόν- είναι το ίδιο αγαπημένα.
Ας εργαστούμε, για την αγάπη του Χριστού,  σύμφωνα και με τον Χριστουγεννιάτικο Ύμνο: Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν αθρώποις ευδοκία!
[Δόξα στον επουράνιο Πατέρα, ειρήνη στη γή, κι ανάμεσά μας ομόνοια κι αγάπη!]


Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Λουκάν κεφ.  ιδ εδ. 16-24 και από το κατά Ματθαίον κεφ. κβ εδ. 14

16 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· 17 καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. 18 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 19 καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 20 καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21 καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 22 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί.
23 καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκος μου. 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου.
Ματθαίου κβ-14
14 πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Σε τούτη την πρόσκληση αγάπης δεν πρέπει προσχηματικά και αφιλότιμα ν' αρνηθούμε. Γιατί η αγάπη, η στοργή, η φροντίδα και η πρόνοια -που έχει ο Κύριος για όλους μας- είναι δωρεές κι η πρόσκλησή του για συμμετοχή μας και απόλαυση όλων αυτών των αγαθών  είναι τιμή στο πρόσωπό μας. Η άρνησή μας θε να ληφθεί σαν τέτοια που είναι: αγνωμοσύνη, ηθελημένη άγνοια κι αδιαφορία. Και πια δεν θα καταμετρηθούμε ανάμεσα σ' εκείνους που αξίζουν για να τύχουν εύνοια, ευλογία, άφεση, δωρεά, επιείκεια, έλεος. Θα βρεθούμε προσκεκλημένοι και μη ανταποκρινόμενοι.   Θα βρεθούμε στο "από δε του μη έχοντος και ό έχει αρθήσεται απ' αυτού". Και τούτο θα είναι επιλογή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου