Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Βάση και εποικοδόμημα: Κυριακή ενάτη. Παύλου, Α προς Κορινθίους, κεφ. γ, εδ. 9-17


Image result for εικόνες βάση και εποικοδόμημα 

Βάση και εποικοδόμημα στην ανθρώπινη ζωή και την κοινωνία, στην ιστορική πορεία του ανθρώπινου πνεύματος και του πολιτισμού. Στο δίπολο αυτό (βάση και εποικοδόμημα) στηρίχτηκε όλη η κομμουνιστική θεωρία και πράξη. Μας είπανε πως η οικονομική δομή της κοινωνίας,  σχηματίζει την πραγματική βάση πάνω στην οποία υψώνεται ένα τεράστιο κοινωνικό και νομικό εποικοδόμημα: το κράτος, με όλα όσα στηρίζουν την πολιτική του οργάνωση και την νομή της εξουσίας.

Αυτή είναι μια σκέψη πολιτική, αλλά πέρα από αυτή υπάρχει ο άνθρωπος, οι αναζητήσεις και οι ανησυχίες του. Κι όταν ο άνθρωπος δεν θεωρεί πως μπορεί να δώσει όλες τις απαντήσεις, σε όλα τα ερωτήματα, ακόμη και σ' εκείνα που τον υπερβαίνουν, δεν αποφεύγει να διαβάσει και τα ιερά βιβλία. Δεν αποφεύγει την παράδοση και την ανθρώπινη σοφία, όπως και αν αυτή αποκτήθηκε. Πολύ περισσότερο, όταν πρόκειται για σοφία που αποκτήθηκε εξ αποκαλύψεως.

Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα (Παύλου, Επιστολή Α' προς Κορινθίους κεφ. γ, εδ. 9-17) διαβάζω:

"9 Θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. 10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· 11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός. 12 εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, 13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. 14 εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· 15 εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. 16 Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς."


Διαβάζοντάς και ξαναδιαβάζοντάς το, σήμερα που η ελληνική κοινωνία, μετράει αμέτρητες πληγές, σας το μεταφέρω, όπως το καταλαβαίνω:

"...Είμαστε συν-εργάτες του Θεού, Αυτός μας καθοδηγεί, (μας παιδαγωγεί και μας διδάσκει). Είμαστε έργο του Θεού. Κι εγώ (ο Παύλος), με την ευλογία του Κυρίου, ως σοφός αρχιτέκτων  έριξα τα θεμέλια, κι άλλος είναι εκείνος που θα οικοδομήσει. Ο καθένας ας βλέπει, πώς -αυτός ο ίδιος-  κάνει την δουλειά την δική του. Κανείς δεν μπορεί να βάλει για θεμέλιο τίποτε άλλο, από αυτό που είναι πράγματι το θεμέλιο: δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αν κάποιος στηρίζεται σ' αυτόν τον θεμέλιο λίθο, δηλαδή στον Χριστό, και βάζει από πάνω χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμους λίθους, ξύλα, χόρτα ή καλάμι, το έργο του καθενός θα φανερωθεί, θα αποκαλυφθεί. Ο καιρός θα το δείξει. Οι δοκιμασίες θα αναδείξουν τί είναι ακριβώς το έργο του καθενός. Αν το έργο που οικοδόμησε κάποιος αντέξει, τότε αυτός θα ανταμειφθεί. Αν όμως το έργο του καταρρεύσει, τότε αυτός θα ζημιωθεί και θα σωθεί μόνο μέσα από δοκιμασίες, όπως η φωτιά. Δεν γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Θεού κι ότι μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα Του; Εάν κάποιος καταστρέφει τον ναό του Θεού, αυτόν ο Θεός θα τον εγκαταλείψει. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, δηλαδή  είστε όλοι εσείς".

Κι ύστερα από όλα αυτά, σκέφτομαι πως αν κάποιος έχει αντίρρηση με όσα γράφουν οι Γραφές, τότε, αυτός, δεν χρειάζεται να είναι και εμπαθής εναντίον εκείνων που σέβονται τις Γραφές!

Στο κάτω-κάτω, κι αυτός κάποιες άλλες γραφές ασπάζεται. Κι από κάποιες άλλες "γραφές"(*) αντλεί τα επιχειρήματά του, για όσα -καλά ή κακά- διακηρύσσει ή πράττει!

Εκτός, αν όλα του τα έργα, κινούνται από τις δικές του σκέψεις και συλλήψεις, γιατί θαρρρεί πως δεν υπάρχει και δεν μας χρειάζεται κανένας Θεός των Γραφών, ή γιατί (η θεοποιημένη(!) άποψη του ιδίου ή κάποιων άλλων) έχει όλες τις απαντήσεις!


*Σημείωση: ή ισοδυνάμως: θεωρίες, πολιτικές, ιδεολογίες, φιλοσοφίες κλπ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου