Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Και ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ... ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.


Αποτέλεσμα εικόνας για εικόνες Πεντηκοστή 

Η δημοσιογραφία είναι ένας τρόπος για την μετάδοση κάθε πληροφορίας. Πόσο πίσω ανατρέχει στο παρελθόν! Ούτε που το είχαμε φανταστεί, ότι για δημοσιογραφία πρόκειται όταν κι ο ίδιος ο Χριστός παρήγγειλε στους μαθητές του να μεταδίδουν τις πληροφορίες που είχανε, που είδανε. Να διαδώσουν "έως εσχάτου της γής"  όσα οι ίδιοι διαπίστωσαν με τα δικά τους μάτια.

Α´\ΤΟΝ μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ῾Αγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· 3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 5 ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 6 Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ ᾿Ισραήλ; 7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 8 ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, 11 οἳ καὶ εἶπον· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ ᾿Ιησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. [Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. 1, εδ. 1-11]

Σήμερα η δημοσιογραφία έχει πλήρως διαστραφεί! Φτιασιδώνει την πληροφορία, αποκρύπτει την πληροφορία, την παραποιεί ή την κατευθύνει και την εστιάζει προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού. Ανάλογα με το αφεντικό! Σήμερα, που υπάρχουν τα μέσα, ώστε η πληροφορία να ταξιδεύει και να απλώνεται -από μόνη της σχεδόν- έως εσχάτου της γής, το γεγονός αυτό, έχει κατατρομάξει τους ισχυρούς της γής, τόσο, που πια συνεδριάζουν -παράνομα- την περιστολή και τον έλεγχό της!

Τα συνέδρια των παρανόμων! Οι Λέσχες και οι εσμοί συμφερόντων, ποτέ δεν σταμάτησαν να επιβουλεύονται τον άνθρωπο, την ευδαιμονία του, την ελευθερία του, την πληροφόρησή του, την αλήθεια και την ακώλυτη μόρφωση όλων των ανθρώπων. Πάντα ήθελαν να έχουν τον έλεγχο της ανθρώπινης διάνοιας και των οικονομικών μέσων. Διαρκώς επιδιώκουν να εξαρτάται από αυτούς η ελευθερία, η ευδαιμονία και η πληροφόρηση των ανθρώπων, και (ισχυρίζονται πως) κατέχουν -μόνον αυτοί- την αλήθεια και την εξουσία για την ασφάλεια και την αφθονία αγαθών που χρειάζονται προς ευδαιμονία των ανθρώπων!

Όμως, ποιός ανθρώπινος σκοπός δεν υπήρξε ιδιοτελής; και πόσοι ιδιοτελείς άνθρωποι δεν απέτρεψαν την ευτυχία άλλων, που από αφέλεια ή αδυναμία αφέθηκαν στα χέρια και στην εξουσία τους;

Ας έχουμε τούτο κατά νού: Η "λογική" και η "σκέψη" δεν ανήκει μόνο σ' εκείνους που προσπαθούν να μας πείσουν για το "καλό μας"! Ανήκει και σ' εμάς, που είμαστε οι μόνοι αρμόδιοι για να αποφασίσουμε ποιόν θέλουμε για να προΐσταται και να κυβερνά την ζωή και τα όνειρά μας. Αυτόν πρέπει να τον εκλέγουμε εμείς, ελεύθερα!


Σημείωση: 
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που έγραψε προς τον Θεόφιλον, πρώτα-πρώτα (το Ευαγγέλιο) για την ζωή και τα έργα του Χριστού, γράφει μετά -χάριν του ιδίου προσώπου- τις Πράξεις των Αποστόλων, δηλ. γράφει για την ίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού και για την δράση των δυο κορυφαίων Αποστόλων, του Πέτρου και του Παύλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου