Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

Δέηση προστασίας και φύλαξης


Image result for εικόνες  ψαράδες μαθητές του χριστού 

Χωμένοι για τα καλά στα δίχτυα των αλιέων του τρόμου, μαζί με την ανέχεια και την απελπισία μας, την απιστία και την ολιγοφρένειά μας, που μας έφεραν ως εδώ, είναι πια δύσκολο, ίσως κι αδύνατο να σωθούμε μονάχοι μας. Μ' ετούτα και μ'εκείνα που ζούμε στις μέρες μας, ώρα, μου φαίνεται, να ζητήσουμε  άνωθεν συνδρομή και προστασία.

Πιό κατάλληλος για την περίστασή μας, φαίνεται να είναι ο 140ός Ψαλμὸς, που έχει ως εξής:

1 ΚΥΡΙΕ, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ.
2 κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή.
3 θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.
4 μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν.
5 παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου· ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν·
6 κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν· ἀκούσονται τὰ ρήματά μου ὅτι ἡδύνθησαν.
7 ὡσεὶ πάχος γῆς ἐρράγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορπίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην.
8 ὅτι πρὸς σέ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου.
9 φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν.
10 πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρτωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως ἂν παρέλθω.

[Σε μια πρόχειρη «μετάφραση», θα λέγαμε:

1. Σ' αποζήτησα, Κύριε, κι έλα να με συντρέξεις. Άκου την δέησή μου, καθώς η φωνή μου υψώνεται προς Σε.
2. Σαν το θυμίαμα η προσευχή μου ας έρθει σε Σένα, κι ας είναι εσπερινή προσφορά η ικεσία μου.
3. Ώρισε Κύριε φρουρά ακοίμητη να φράζει το στόμα μου και θύρα που να σφραγίζει άλαλα τα χείλη μου.
4. Μη επιτρέψεις Κύριε στην καρδιά μου να μπούνε ανόητοι λογισμοί για ασυγχώρητες πράξεις, όπως διδάσκουν οι δόλιοι κι οι παραβάτες του νόμου, ούτε να ταιριάξω με φίλους τέτοιων ανθρώπων.
5. Κύριε φρονημάτισέ με Σύ που είσαι δίκαιος και με επιείκεια θα με κρίνεις, κι ας μη βρώ ανάπαυση σε ευεργεσίες αμαρτωλών. Δεν ζηλεύω ούτε αποζητώ ευημερία σαν την δική τους.
6. Συντρίφτηκαν στα βράχια από τα κύματα οι εκλεκτοί τους. Τα λόγια μου ετούτα μ' ευχαρίστηση θα τ' ακούσουν οι αγαθοί σ' όλο τον κόσμο.
7. Όπως το σφιχτό χώμα σπάει και σκορπίζεται, έτσι σκορπισμένα, μπροστά στο θάνατο, θα βρεθούν και τα οστά των αδίκων.
8. Εγώ, Κύριε και Θεέ μου, σε Σένα έχω στραμμένο το βλέμμα μου, και σε Σένα ελπίζω πως δεν θα επιτρέψεις από κακού να χάσω την ζωή μου.
9. Προστάτεψέ με Κύριε, από τις παγίδες κι από τα εμπόδια που ολόγυρά μου στήνουν, οι παραβάτες του νόμου.
10. Οι κακοί θα πέσουν -οι ίδιοι- στις δικές τους παγίδες. Εγώ θα είμαι μόνος μακριά μέχρι το τέλος της ζωής μου].

Ή αλλιώς, πιο ποιητικά:

Σ' αποζήτησα, Κύριε!
Έλα που σε χρειάζομαι.
κι άκου την δέησή μου,
καθώς η φωνή μου υψώνεται προς Σέ.

Σαν το θυμίαμα
η προσευχή μου να φτάσει κοντά Σου,
κι ας είναι
εσπερινή σε Σένα προσφορά
η ικεσία μου.

Ώρισε, Κύριε, φρουρά ακοίμητη,
λιγομίλητο να κάνει το στόμα μου
και θύρα που να σφραγίζει,
αναμάρτητα, τα χείλη μου.

Μην επιτρέψεις Κύριε στην καρδιά μου
να μπούνε λογισμοί ανόητοι
για πράξεις ασυγχώρητες,
σαν αυτές που διδάσκουν οι δόλιοι
κι οι παραβάτες του νόμου,
ούτε να ταιριάξω με φίλους τέτοιων ανθρώπων.

Κύριε,
Εσύ να με φρονηματίσεις
που είσαι δίκαιος
και με επιείκεια θα με κρίνεις,
κι ας μη βρώ ανάπαυση
από ευεργεσίες αμαρτωλών.
Ευημερία σαν την δική τους δεν την ζηλεύω.

Συντρίφτηκαν οι εκλεκτοί τους
στα βράχια, από τα κύματα.
Τα λόγια μου ετούτα
μ' ευχαρίστηση τ' ακούνε οι αγαθοί σ' όλο τον κόσμο.

Όπως σπάει
και σκορπίζεται το σβωλιασμένο χώμα,
έτσι σκορπισμένα, μπροστά στο θάνατο,
θα βρεθούν και τα οστά των αδίκων.

Κύριε και Θεέ μου,
σε Σένα έχω στραμμένο το βλέμμα μου,
και σε Σένα ελπίζω
πως δεν θα επιτρέψεις
από κακού να χάσω την ζωή μου.

Προστάτεψέ με Κύριε,
από τις παγίδες κι από τα εμπόδια
που ολόγυρά μου στήνουν,
οι παραβάτες του νόμου.

Στις δικές τους παγίδες,
οι κακοί από δικού τους θα πέσουν
κι εγώ, τέκνο δικό Σου,
μακριά θα σταθώ
μέχρι της ζωής μου το τέλος.

Σημειώσεις:

1. Ετούτος ο Ψαλμός, πηγαία αναδύθηκε μέσα μου κάπως έτσι-ποιητικά- καθώς τον άκουσα, θεσπέσια να ψάλλεται, στην γιορτή του Μοναστηριού του Αγίου Ραφαήλ (στις 2 Σεπτεμβρίου), στο Άνω Σούλι Μαραθώνος, από τον Ιεροψάλτη της Μονής.

2. Ακούστε κι εσείς μια ψαλτική εκδοχή του εδώ:https://www.youtube.com/watch?v=Tqc8_2uEgC4


3. Ο ι σημειωμένες, στο λεξιλόγιο του Ψαλμού, λέξεις, αποδίδονται αντιστοίχως ως εξής:
φυλακή=φρουρά ώστε να μην βγαίνει λόγος κακός,
θύρα περιοχής=θύρα που να περιορίζει την πολυλογία και αργολογία,
αντανέλης= από το ρήμα αντι+αναιρώ που σημαίνει αφαιρώ την ζωή σε
                  ανταπόδοση κακού που έχει διαπραχθεί
αμφιβλήστρω= προερχόμενο από τις λέξεις αμφί και (την
                 παράγωγη από το ρήμμα βάλλω λέξη) βλήστρον (που έχει το ίδιο
                 θέμα όπως και η λέξη «προβλήτα») και σημαίνει αυτό που
                 ρίχνεται για να περιβάλει/τυλίξει ολόγυρα κάποιον και να τον
                 πιάσει (όπως ακριβώς το δίχτυ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου